Utile - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut
Conform OME nr. 3243/2021 anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I - 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
  • 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
  • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
  • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
  • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Evaluări Naționale

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2021, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V - VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Programele pentru disciplinele limba şi literatura română și matematică, valabile pentru Evaluarea Naţională 2021 pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sunt cele aprobate prin O.M.E.C. nr.  3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021.
Modele de subiecte se găsesc  aici
Ordinul de organizare și desfășurare a examenului de evaluare națională OMEC 5455 și ordinul de modificare OME 3744
Procedura nr. 1526/2021 privind egalizarea de șanse și OMEN 3124/2017
Simulare Evaluarea Națională an școlar 2020-2021
Ordinul privind simularea evaluării naționale OME 3449/2021
Calendarul evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a - OME 3462/2021
Calendarul evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a -Actualizat- OME 3647/2021
ORDIN Nr. 3.300 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“

OME 3558/2021 modificare structură an școlar 2020-2021
Structura anului școlar 2020-2021 OMEC 3125/2020
Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.
Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:
Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)
Vacanța de primăvară
Paștele catolic (2 - 11 aprilie)
Paștele ortodox (30 aprilie - 9 mai)
Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 10 - 14 mai 2021.

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2021-2022
O.M.E.C. nr. 5457 din 2020 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat, anul școlar 2021-2022
OME nr. 3721/2021 -metodologie și calendar admitere

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 2021-2022
Ordin 3775 din 2021 calendar admitere învățământ profesional și dual
O.M.E.C. nr. 3556 din 2017 privind organizarea admiterii în învățământul dual calificare de nivel 3
O.M.E.C. nr. 5449 din 2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional și dual
 
 
     Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae ”, cu sediul în Târgu Jiu, str. 11 IUNIE 1848, nr. 56, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea  postului contractual  vacant, PAZNIC, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 
- studii: studii medii
 
- vechime în muncă: nu necesită
 
- disponibilitate la program flexibil;
 
- certificat de calificare profesională - calificare agent de securitate.
 
         Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 
          a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare( modelul se găsește la secretariatul unității)
 
          b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 
         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 
          d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 
          e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 
         f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 
          g) curriculum vitae.
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE OCUPARE POST PAZNIC
 
   - Depunerea  dosarelor de concurs: 5.08.2021-18.08.2021, ora 13,00.
 
   - Selectarea dosarelor: 19.08.2021, orele  8,00-13,00.
 
   - Afișarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 20.08.2021,ora 12,00. -Rezultate selecție dosare  
 
   - Depunere contestații la etapa de selecție dosare 23.08.2021 ,orele 8.00-12.00.
 
   - Afișare rezultate contestații selecție dosare  24.08.2021, ora 12.00.
 
    - Susținerea probei scrise    25.08.2021 , ora 9,00
 
    - Afișarea rezultatelor la proba scrisă 26.08.2021, ora 10,00. Rezultate proba scrisă
 
    - Depunerea contestațiilor la proba scrisă 26.08.2021, până la ora 14.00
 
    - Afișarea rezultate contestații proba scrisă 27.08.2021,ora 10,00. Rezultate contestații
 
    - Susținerea interviului   27.08.2021, ora 9,00 .
 
    - Afișarea rezultatelor la proba interviu  27.08.2021, ora 13,00. Rezultate interviu
 
    - Depunere contestații proba interviu 30.08.2021 până la ora 12,00.
 
    - Afișare rezultate interviu și rezultate finale  30.08.2021, ora 14,00. Rezultate finale
 
    
 
     Relații suplimentare se pot obține la sediul  Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae ” Târgu Jiu sau la telefon 0253/213717, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 12.00.
 
 
 
Serviciul financiar
Prelucrare date cu caracter personal

NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. Ați auzit probabil vorbindu-se în ultima vreme despre Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit în cele ce urmează “GDPR”), care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute şi prelucrate de noi.

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.
În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

2. Cine este Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu?

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” este persoanã juridică română, de interes public, unitate de învățământ preuniversitar, având  Cod  unic  de înregistrare (CUI) 29100520, cu sediul în Târgu-Jiu, str. 11 Iunie 1848, nr. 56, tel. 0253213717, e-mail: scoala_sf.nicolae@yahoo.com

3. Ce date personale sunt prelucrate de către Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu la data transmiterii acestei  notificări de confidenţialitate?

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu poate să prelucreze, strict în aplicarea legii,  oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:
Nume
Prenume
Adresă
Număr de telefon
Adresă de e-mail
Carte de identitate
CNP
Data de naştere
Sex
Nivel de studii
Date privind sănătatea: bolile care au legătură cu evoluția școlară a elevilor, respectiv cu viața profesională a angajaților săi
Religie
Originea etnică
Date biometrice: înălțime, masa corporală
Situația la învățătură
Starea civilă a părinților elevilor, respectiv a salariaților școlii
Membrii familiei
Apartenenţa la sindicat, în cazul angajaților
Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

4. Cum gestionează Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu datele dumneavoastră cu caracter personal?
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al G.D.P.R.  prin acţiuni precum:
 Actualizarea datelor cu caracter personal
 Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă
 Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date
 Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.

Menționăm că, prin intermediul site-ului școlii, www.scoalasfnicolae.ro, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu nu realizează prelucrări automate de date personale, în sensul creării de profiluri și nici nu cere autentificarea utilizatorului în vreun cont adiministrat de  acest site.                                  

5. În ce scopuri vă poate prelucra Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu datele cu caracter personal?
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu poate utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Încheierea şi executarea contractului individual de muncă
• Încheierea şi executarea contractelor cu terţii pentru servicii;
• Transmitere situații statistice, strict pentru aplicarea legislației în vigoare, către: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Primăria Municipiului Tg.-Jiu, Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
1. În ce situații este justificată  prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:
o Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
o Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
o Respectarea   obligaţiilor   legale:   prelucrarea   este   necesară   pentru   a   respecta   obligații   ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
o Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
o Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
o Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

6. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?

Pot  exista  situații  ȋn  care  să  fie  necesară  transferarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  către anumiți instituții/împuterniciţi care colectează date personale, strict în aplicarea legii.
În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră personal cu caracter sensibil unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.
Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi  să  le  folosească  doar  pentru  a  presta  activitatea  pentru  care  au  fost  împuterniciți  în  condițiile  legii  sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

7. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?
Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului  general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:
o Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.
o Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
o Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
o Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
o Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
o Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul școlar. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.
o Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).
o Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu  caracter personal  care vă  aparţin,  vă  vom oferi  un  motiv pentru  refuz. Ȋn  cazul  ȋn  care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP).
În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment.
În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare.

9. Care sunt circumstanţele speciale?
• Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.
• Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
• Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante  şi  a  condiţiilor  de  prelucrare.  Când  şi  ori  de  câte  ori  este  necesar,  vom  căuta  obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

10. Cum ne puteți contacta?
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor actuale de comunicare.
Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu: ec. Merfu Camelia
E-mail:  secretariat@scoalasfnicolae.ro
Adresă: str. 11 Iunie 1848, nr. 56, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112
Comunicările  trebuie trimise  prin  poștă  către Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, la adresa sus-menționată, cu  mențiunea  “în  atenția  DPO* -ului  Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu
*DPO=Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal

Conducerea Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu
Director, prof. Vasile-Alin Sulea

Ultima actualizare: 8. 08. 2018
Pentru întrebări generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații utile găsiți aici.
Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...Pagina noastră
Înapoi la cuprins