Anunțuri - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut
Grafice desfășurare examene de corigență și încheierea situației școlare
Anunț promovare
În data de 14.06.2024, ora 9,00 la Școala Gimnazială ” Sfântul Nicolae ” Tg-Jiu, va avea loc examenul de promovare din funcția de bibliotecar grad II S, în funcția de bibliotecar grad I S, conform Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2024.

Desfășurare inspecții speciale la clasă  Graficul inspecțiilor la clasă - etapa pretransfer

Anunț  promovare
În data de 29.04.2024, ora 13.00, la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu, va avea loc examenul de promovare pentru postul de SECRETAR, treapta profesională IIS - în treaptă profesională IS, conform HG nr. 1336/2022.

ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI ÎNSOȚITORI MOBILITĂȚI ERASMUS+

 
Școala Gimnazială  ” Sfântul Nicolae” Târgu Jiu realizează  în perioada 8-16 decembrie 2023 selecția  profesorilor însoțitori a grupurilor de elevi participanți la mobilitățile gâzduite de COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO, Mula, Murcia, Spania, în perioada 04-08.03.2024 și CETIN SEN BILIM VE SANAT MERKEZI, Melikgazi, Kayseri, Turcia, în perioada 13-17.05.2024. Mobilitățile sunt cuprinse în proiectul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2 - Educația Școlară (SCH) 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281.
 
Calendarul selecției:      
            08-12.12.2023 Depunerea dosarelor de candidatură;
            14.12.2023 Proba de interviu;
            15.12.2023 Realizarea selecției, afișarea rezultatelor;
            15.12.2023 Înregistrarea contestațiilor;
            16.12.2023 Soluționarea contestațiilor.
Anunț
                                 Anunț privind selecția beneficiarilor cadre didactice

    Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000140630, organizează concurs de selecție în vederea derulării unor mobilități pentru perfecționarea cadrelor didactice din instituție. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – iunie 2024, în funcție de disponibilitatea partenerilor.
Calendar selecție
Promovarea   anunțului de selecție pe site-ul școlii - 10 noiembrie 2023
Transmiterea dosarelor   de candidatură pe adresa de e-mail acreditare@scoalasfnicolae.ro 10 – 19   noiembrie 2023
Proba de   interviu în limba engleză - 20-23   noiembrie 2023
Realizarea   selecției - 20 - 28 noiembrie   2023
Afișarea   rezultatelor finale - 29 noiembrie   2023

  
TICHETE EDUCAȚIONALE - prelungire termen depunere cereri

Cererile se depun  la secretariatul unității până la data de 26 noiembrie 2023.

Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.
Modelul de cerere pentru acordarea tichetelor educaționale de 500 de lei, în 2023, aprobat prin Ordin de ministru
Model-standard-Cerere-tichete-educationale-2023-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-943-pag-15
Pentru a primi tichete educaționale, venitul lunar pe membru de familie este de maximum 633 de lei în cazul preșcolarilor și de 1500 de lei în cazul elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial.
Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.
Ce înseamnă venit realizat? Venitul stabilit prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri prevăzută în titlul IV — Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a impozitului datorat, potrivit ordonanței de urgență.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, se iau în considerare veniturile care se află în evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală în luna iulie a fiecărui an în care se acordă sprijinul, potrivit Art. 9 din ordonanța de urgență.
Venitul mediu net lunar pe membru de familie se calculează prin însumarea veniturilor realizate în luna iulie a fiecărui an de către persoanele din componența familiei, potrivit cererii depuse, și împărțirea rezultatului la numărul acestora.
Cine poate beneficia de tichete educaționale:
a) copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicată; – venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei
b) copiii dezavantajați din învățământul de stat primar înscriși în învățământul de stat primar care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară; venitul lunar pe membru de familie este maximum 1.500 lei;
c) copiii dezavantajați din învățământul de stat gimnazial înscriși în învățământul de stat gimnazial, care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE în anul școlar 2023-2024

Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial.
 Anunț acordare burse
Informatii utile:
 • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional;
 • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.
Cuantumuri
 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
 • Bursă de merit : 450 lei
 • Bursă socială: 300 lei
 • Bursă pentru mame minore : 700 lei
 • Bursă tehnologică: 300 lei
Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.
Bursa de excelenţă olimpică I - gimnaziu și liceu
Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la:
 • olimpiadele școlare internaționale;
 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
Bursa de excelenţă olimpică II - gimnaziu și liceu
Recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.
Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
Bursa de merit - gimnaziu și liceu
Apreciază și încurajează efortul:
 • Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;
 • Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
 • Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene;
 • Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei;
 • Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.
Copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare.
Bursa socială - primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă
Susține participarea școlară a:
 • elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 877.5 lei;
 • elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
 • elevilor din familii monoparentale;
 • elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.
Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la școală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Alte informații importante
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.
 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
 • Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.
Plata burselor
 • Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
 • Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.
 • Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.
ACORDAREA TICHETELOR PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL ÎN VALOARE DE 500 LEI
an școlar 2023-2024
Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional
Ordonanța de urgență nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial,
Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Materialele școlare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Beneficiarii tichetelor de 500 de lei
Elevii înscriși în învățămîntul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.
Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit  net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2023, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (1.500 ron).
Condiții pentru acordarea tichetelor sociale
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective
Conform legii, prin familie se înțelege:
– soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;
– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;
– persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.
Acte necesare:
§ cerere tip de la secretariatul unității;
§ copii BI/CI părinți (tutore);
§ copii certificate naștere elev și ceilalți membrii ai familiei;
§ adeverință cu salariul net pe luna iulie 2023 /cupoane pensie/somaj;
§ adeverință din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2023 pentru toți elevii membri ai familiei;
§ declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
§ adeverință de la ANAF
§ declarație la notariat că nu au venituri (pentru persoanele care nu au serviciu);
§ copie hotărâre încredințare minor, în cazul în care părinții sunt divorțați.
Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare, conform Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L126/2002.

Cerere pentru acordarea tichetelor pentru sprijin educațional


Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae ” Târgu Jiu,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant I,S, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de laborant I,S pe perioadă nedeterminată, persoana care îndeplineşte conform art.15 al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele condiţii:
 
 
Număr posturi scoase la concurs: 1 post;
 
Denumirea postului: laborant (1 normă);
 
Nivelul postului: studii superioare;
 
Grad profesional: I
 
Unitatea în care se află postul: Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae ” Târgu Jiu
 
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată
 
 
DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
 
a)     Formular de înscrire la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr 2 din H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022;
 
b)     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 
c)      Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 
d)     Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de unitatea de învăţământ;
 
e)     Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022);
 
f)       Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 
g)     Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 
h)     Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 
i)       Curriculum vitae, model comun european;
 
 
Dosarul candidatului va conține Opisul dosarului, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente, certificate prin semnătură de candidat.
 
           Candidaţii care au fost admişi la proba de selecţie a dosarelor, care au depus o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de susținere a probei scrise.
 
 
DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA:
 
 • Secretariatul Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae ” din      Târgu Jiu, str. 11iunie1848 , nr. 56, tel. 0253213717, în termen de 10 zile lucrătoare      de la data afişării anunţului, până la data limită 16.08.2023, ora 1000.      
 • la data de 24.08.2023,      ora 9,00 - proba scrisă
 • la data de  29.08.2023,      ora 9,00 - proba interviu
   
 
 
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
 
Concursul se desfăşoară la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, str.11 iunie1848 nr.56  după cum urmează:
   
 
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 
a) are cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals  ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 
g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.
 
 
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 
a)  studii:   Absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, în domeniu (fizică, chimie, biologie);
 
b) vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 
c) cunoștințe operare PC
 
 
CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE:
 
1. Selecţia dosarelor de concurs;
 
2. Susţinerea probei scrise - minimum 50 puncte din 100 puncte;
 
3. Susţinerea probei interviu – minimum 50 puncte din 100 puncte.
 
 
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE LABORANT:
   
·         Legea nr 1/ 2011- Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 
·         Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul XI-Capitolele II-III;
 
·         ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 
·         Programele și manualele școlare în vigoare pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, clasele V-VIII  privind activitatea de laborator (aspecte referitoare la experimente/lucrări de laborator) - https://www.manuale.edu.ro/, https://www.edu.ro/programe-scolare-gimnaziu,  https://programe.ise.ro/;
 
·         Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 
·         Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 
·         Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 
·         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 
TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE LABORANT:
 
Ø  Aparate, ustensile de laborator utilizate în laboratorul de științe (fizică, chimie, biologie);
 
Ø  Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incediilor;
 
Ø  Rolul laborantului  în pregătirea experimentelor;
 
Ø  Experimentul de laborator la biologie, chimie, fizică – lucrări de laborator;
 
Ø  Regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
 
Ø  Aspecte referitoare la experimente/lucrări de laborator conform programelor și manualelor școlare în vigoare;
 
Ø  Uilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratorului de biologie, chimie, fizică și tehnologii pentru activități didactice.
 
Ø  Personalul din învățământul preuniversitar;
 
Ø  Drepturi, obligații, atribuții, instruiri, răspunderi.  
 
       
Nota:
 
* Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare  a unui post vacant, este obligat  să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, conform art. 67, alin(1) din  H.G. nr.  1336/2022.
 
Anunț privind selecția beneficiarilor elevi în cadrul proiectului Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE,
2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281, organizează concurs de selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada martie – iunie 2024, în funcție de disponibilitatea partenerilor și vor fi desfășurate cu cazare în familii gazdă.


Grafic inspecții etapa pretransfer

În perioada 7-8 aprilie Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu  organizează în colaborare cu Asociațiile de părinți și în parteneriat cu școli din alte 4 județe Proiectul „Târgul Floriilor” care este o expoziție de produse specifice Sărbătorii Pascale și se adresează elevilor având drept scop afirmarea şi  stimularea potenţialului artistico-creativ precum şi promovarea produselor acestora în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare.

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, stabilite în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu, întrunit în data de 13.01.2023 și aprobate de ISJ Gorj cu nr. 1854 din 02.02.2023 sunt următoarele:
-          gradul didactic cel puțin definitivat;
-          inspecție specială la clasă, finalizată cu nota 10 (zece) în unitatea școlară;
-          punctaj obținut în urma evaluării efectuate  conform fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților de minim 85 puncte.
Condițiile specifice trebuie îndeplinite cumulativ.

CONCURSUL REGIONAL ”Le club francophone Le Petit Prince”
 
Limba franceză este una dintre cele mai răspândite în lume. Românii au un mare avantaj în învățarea limbii franceze, date fiind rădăcinile latine comune, precum și o multitudine de cuvinte împrumutate din limba franceză. Din 1993, Romania face parte din Organizația Internațională a Francofoniei. În România, limba franceză este învățată ca limbă străină, încă din clasele primare. Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să creştem interesul elevilor noştri faţă de cultura și civilizația franceză, să le dezvoltăm competențe de comunicare în această melodioasă limbă, să încurajăm implicarea în activități extracurriculare, participarea la examene DELF și să creștem stima de sine și încrederea în forțele proprii ale elevilor.

 
 
Într-o lume mereu în schimbare, valorile naționale sunt date uitării. Din când în când, merită să ne amintim de cei care au fost și sunt o mândrie pentru țară. Constantin Brâncuși reprezintă o valoare națională.
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu Jiu și Inspectoratul Școlar județean Gorj organizează, în cadrul PROIECTULUI EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN „UNIVERSUL SPRE INFINIT - CONSTANTIN BRÂNCUȘI” , - expoziție concurs- februarie 2023.
Acordul de parteneriat, fișa de înscriere și regulamentul se găsesc aici.
Anunț privind selecția beneficiarilor elevi în cadrul proiectului Erasmus+ KA2 Nr: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281, organizează concurs de selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi și cadre didactice. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – mai 2023, în funcție de disponibilitatea partenerilor.

Proba de interviu pentru selectarea participanților în proiectul Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE se va desfășura
 
MIERCURI, 11.01.2023, ÎNTRE ORELE 18:10-19:50
 
și
 
JOI, 12.01.2023. ÎNTRE ORELE 14:00 – 14:50 ÎN AMFITEATRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,SFÂNTUL NICOLAEˮ
   
CODURILE PARTICIPANȚILOR AU FOST COMUNICATE PE ADRESA DE E-MAIL DE PE CARE S-A DEPUS CANDIDATURA!
Rezultate selecție participanților în proiectul Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae ” Târgu Jiu  și Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, vă invită să  participați la CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE COLINDE, EDIȚIA A V-A 2022, organizat în data de 9 decembrie 2022 la Teatrul ”Elvira Godeanu” Târgu Jiu.
Elevii vor interpreta colinde în limba română și în alte limbi străine studiate sau cunoscute de ei valorificând în egală măsură cunoștințele în domeniul limbilor străine și talentul. Edițiile anterioare s-au bucurat de un real succes atât în rândul elevilor cât și în rândul părinților și al cadrelor didactice implicate.

     Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu Jiu organizează în data de 27 octombrie 2022 examen de promovare treaptă profesională. Detalii și tematica găsiți în anunț.

     Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064975, organizează concurs de selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – mai 2023, în funcție de disponibilitatea partenerilor. În anul 2022-2023 vor participa la mobilități internaționale 16 elevi, 6 cadre didactice și 2 membri ai personalului didactic auxiliar.

Burse pentru anul şcolar 2022-2023
 
 
Termen depunere  dosare – 30 septembrie 2022
 
 Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5379 din 07.09.2022  pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu semestrul I al anului scolar 2022-2023.
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE  CONFORM OME nr. 5379/07.09.2022
 
Pentru semestrul I al  anului școlar 2022-2023
  
La secretariatul unității se vor depune dosarele pentru ;
 
1. BURSE DE MERIT
Conform art 9. Bursele de merit se acorda elevilor din clasele a VI a – a XII a de la cursurile cu frecventa din învățământul preuniversitar
 
Conform Art.11.  — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a), b), c), d) atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.
 
Bursele de merit se acordă :
 * elevilor care au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior( 2021-2022 ).
 
2. BURSE DE STUDIU pentru elevi care au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate pe anul școlar anterior  , care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 
Bursele de studiu se acorda :
 -elevilor claselor VI-VIII , care au obținut media generală cel putin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior
 -elevilor clasei a V a care au obținut în clasa a  IV a calificativul   FOARTE BINE  la toate disciplinele de studiu   și au acumulat un numar de cel mult 20 absențe nemotivate în anul scolar anterior
 Pentru bursa de studiu elevii majori sau parintii / tutorii/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învatamant o cerere tip  insotită de documente care dovedesc dreptul de acordare  a bursei de studiu
 ·         cerere tip
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori )
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri in perioada solicitata
 ·         adeverințe de venit de la A.N.A. F pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente ; hotarari judecatoresti
  
3.  BURSE PENTRU ELEVI ORFANI sau aflati in intretinerea unui singur părinte, elevi cu tata declarat necunoscut , elev adoptat de o singura persoana sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială respectiv plasamentul Acordarea bursei nu este conditionata de venitul net lunar al familiei
   Se va depune la comisia de atribuire a burselor o cerere însoțită de documente care dovedesc dreptul de acordare a bursei solicitate.
 ·         cerere;
 ·         copie certificat naștere elev  și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 ·         copie certificat deces părinte – pentru copii orfani;
 ·         documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 ·         alte documente  hotarari judecatoresti
  
4.BURSE MEDICALE se acorda elevilor care au deficiente /afectări funcționale produse de boli, tulburari sau afecțiuni ale structurilor și funțiilor organismului structurate cf. Ordinului Ministrului sănătății nr. 1306/1883/2016. Aceste deficiențe și boli se regăsesc la art. 15 alin c din OME 5379/07.09.2022.
 Se va depune o cerere tip însotită de documente care dovedesc dreptul de acordare al acestui  tip de bursa
 ·         cerere;
 ·         copie certificat naștere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 ·         certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
  
5.  BURSE SOCIALE pentru elevii proveniți din familiile care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni anterioare cererii , pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 LEI) . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii cu exceptia burselor scolare si universitare .
 
Se va depune la comisia de atribuire a burselor o cerere insotita de acte doveditoare .
 ·         cerere;
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaratie notarială ca nu a avut venituri.
 ·         adeverințe de venit de la ANAF pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente justificative
  
6.    BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda ocazional, o dată pe an) pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie (1143). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 
·         cerere;
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
 ·         adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente justificative

  
  * Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu, elevii putând să opteze pentru una dintre acestea .
 * Elevii cu CES pot beneficia de bursa de merit /studiu/performanta indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.
 * Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare cu următoarele excepții:
    - elevii care nu au promovat anul școlar
    - elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină sau au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate pe an
 * Elevii care beneficiaza de burse școlare transferați de la o unitate de învățământ la alta în timpul anului școlar vor fi eliminați de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de proveniență  și vor fi adăugați pe lista beneficiarilor unității de învățământ unde s-au transferat.
 
 
               
ANUNȚ ACORDARE TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL ÎN VALOARE DE 500 LEI
 
Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional
Ordonanța de urgență nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial,
Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Materialele școlare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Beneficiarii tichetelor de 500 de lei
Elevii înscriși în învățămîntul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.
Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit  net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, este de maximum 50%
din salariul de baza minim brut pe tara (1.275 ron).
Condiții pentru acordarea tichetelor sociale
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective
Conform legii, prin familie se înțelege:
– soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;
– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;
– persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.
Acte necesare:
§ cerere tip de la secretariatul unității;
§ copii BI/CI părinți (tutore);
§ copii certificate naștere  elev și ceilalți membrii ai familiei;
§ adeverință cu salariul net pe luna iulie 2022 /cupoane pensie/somaj;
§ adeverință din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;
§ declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
§ cupoane alocație pe luna iulie 2022 (sau extrase de cont);
§ declarație la notariat că nu au venituri (pentru persoanele care nu au serviciu);
§ copie hotărâre încredințare minor, în cazul în care părinții sunt divorțați.
Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul
familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare, conform Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L126/2002.
Perioadă depunere:  5-9 septembrie 2022.
Cerere pentru acordarea tichetelor pentru sprijin educațional

          DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023
                
Stimați părinți, dragi elevi și profesori,

         Iată-ne în fața unui nou început de an școlar!
       În speranța că vacanța care e pe punctul de a se încheia v-a adus momente de bucurie și relaxare, vă aducem la cunoștință câteva informații referitoare la deschiderea anului școlar 2022-2023.  
Festivitatea va avea loc în curtea școlii, în data de 5 septembrie 2022, după următorul program:  
-ora 9,00 pentru clasele pregătitoare și clasele I-III, a IV-a C și a IV-a D, clase care vor funcționa în program de dimineață.  
-ora 12,00 pentru clasele  a IV-a A , a IV-a B și clasele V-VIII, clase care vor funcționa în program de după-amiază.  
În cazul în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, deschiderea se va face la aceleași ore, cu profesorii coordonatori ai claselor, în sălile alocate.   Repartizarea sălilor se găsește aici.
Elevilor și profesorilor noștri le urăm un an școlar încununat de succes, iar părinților și bunicilor, multă răbdare!

Conducerea școlii


Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...
În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlarePagina noastră
Înapoi la cuprins